การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ข้อบังคับ ก.บช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ การออก การต่ออายุ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2538 และข้อบังคับ ก.บช. ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2541 ได้กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ สรุปได้ดังนี้

ลำดับ

รายการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ

1

แจ้งการฝึกหัดงานสอบบัญชี

 • แจ้งต่อสำนักงาน ก.บช. ก่อนเริ่มฝึกหัดงาน
 • ใช้ แบบ ก.บช.2
 • สำเนาปริญญา หรือประกาศนียบัตร
 • ใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript)
 • กรณีฝึกหัดงาน ระหว่างการศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา ที่แสดงว่าได้สอบผ่าน วิชาการบัญชี ตามที่ ก.บช. กำหนดไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา และวิชาสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ่งรวมทุกวิชาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (ให้นำต้นฉบับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย)

2

รายงานการฝึกหัดงาน

 • รายงานปีละหนึ่งครั้ง นับแต่วันแจ้งการฝึกหัดงาน
 • ใช้ แบบ ก.บช.3
 • เลขที่คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน

3

เมื่อสิ้นสุดการฝึกหัดงาน

 • ได้ฝึกหัดงานเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า สามปีบริบูรณ์ และมีเวลาฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า สามพันชั่วโมง
 • ใช้ แบบ ก.บช.7
 • เลขที่คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน
 • หนังสือยืนยันจากนิติบุคคลตามที่ได้รายงานไว้ในแบบรายงานการฝึกหัดงาน สอบบัญชี เพื่อยืนยันว่าได้เข้าตรวจสอบบัญชี ของนิติบุคคล รอบปีบัญชีใด เป็นระยะเวลาเท่าใด
 • หนังสือรับรองความประพฤติจากที่ทำงานปัจจุบัน ซึ่งแสดงว่า เป็นผู้ที่เคย มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ หรือ เคยต้องโทษ จำคุกในคดีใดคดีหนึ่งหรือไม่

4

เปลี่ยนผู้ให้การฝึกหัดงาน

 • แจ้งต่อสำนักงาน ก.บช.ภายใน1เดือนนับแต่วันเปลี่ยนผู้ให้การ ฝึกหัดงาน
 • ใช้ แบบ ก.บช.3 และ
  ก.บช.7

  สำหรับการฝึกหัดงานแห่งแรก
 • ใช้ แบบ ก.บช.6
 • เลขที่คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน

5

การทดสอบ

 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ จะต้องสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาและฝึกหัดงานครบถ้วนแล้ว หรืออยู่ระหว่างการฝึกหัดงาน สอบบัญชี
 • ยื่นคำขอเข้าทดสอบก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
 • ใช้ แบบ ก.บช.9 ชำระค่าธรรมเนียม วิชาละ 500 บาท
 • รับบัตรประจำตัวสอบ
 • เลขที่คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน
 • รูปถ่าย ครึ่งตัว หน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน) สำเนาปริญญา / ประกาศนียบัตร และ
 • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) (ให้นำต้นฉบับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • บัตรประจำตัวผู้เข้าทดสอบ (กรณีเคยสมัครสอบแล้ว)

6

ขึ้นทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 • เมื่อผ่าน การทดสอบ ให้ยื่นคำขอ ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้สอบบัญชีฯ
 • ใช้ แบบ ก.บช.1
 • ก.บช. พิจารณารับขึ้นทะเบียน
 • สำนักงาน ก.บช.แจ้งให้ชำระเงิน ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 • จัดทำใบอนุญาต
 • สำนักงาน ก.บช.แจ้ง ให้รับใบอนุญาตทางไปรษณีย์ (โปรดแสดง ความจำนงตอนยื่นคำขอ พร้อมกับชำระค่าไปรษณีย์)
 • รูปถ่าย ครึ่งตัว หน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป

7

ต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 • ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี รับอนุญาต มีอายุ 5 ปี นับแต่วัน ออกใบอนุญาต
 • ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนด 3 เดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตฯ สิ้นอายุ
 • ใช้ แบบ ก.บช.5
 • ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท (หากประสงค์ให้จัดส่งใบอนุญาต ทางไปรษณีย์ โปรดแสดงความจำนงตอนยื่นคำขอ พร้อมกับ ชำระค่าไปรษณีย์)
 • รูปถ่าย ครึ่งตัว หน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
 • กรณีที่ไม่เคยปฏิบัติงานตลอดอายุใบอนุญาต ให้จัดส่งหลักฐานการอบรม / สัมมนา (ใบเสร็จรับเงิน และ หลักฐาน การลงทะเบียน) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้