โปรโมชันใหม่ เอาใจ SMEs จ้างนักศึกษาทำบัญชี หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

โปรโมชันใหม่ เอาใจ SMEs จ้างนักศึกษาทำบัญชี หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจ SMEs กำลังก้าวมามีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ตลอดจนสามารถต่อยอดสร้างศักยภาพทางการแข่งขันต่อไปได้ในระดับสากล ที่ผ่านมาภาครัฐจึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs การปรับเงื่อนไขการค้ำประกันสินเชื่อ มาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ และมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น

ล่าสุด jobsDB ก็มีข่าวดีมาเล่าสู่กันฟังถึงผู้ประกอบการ SMEs กันอีกครั้ง เมื่อกรมสรรพากรได้ออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานธุรกิจ SMEs เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีชุดเดียวอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยได้พัฒนาการจัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่าย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถลงบัญชีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษีสรรพากร ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไรหรือขาดทุนจากการประกอบกิจการ สามารถวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับธุรกิจได้

ทำไม SMEs ต้องจัดทำบัญชีชุดเดียว

การทำบัญชีชุดเดียวนั้นสำคัญอย่างมากกับธุรกิจ SMEs เพราะการมีบัญชีชุดเดียวทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องคอยปกปิดรายการใด ๆ ให้เป็นที่เคลือบแคลง สามารถตรวจสอบตัวเองได้ทันที ทำให้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริง และเข้าใจง่ายได้ ที่สำคัญเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมการเงินให้กับกิจการด้วย อีกทั้งเมื่อภาครัฐมองเห็นภาพรวมเศรษฐกิจที่แท้จริงและชัดเจน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการได้ตรงจุดและตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ตัวผู้ประกอบการเองเมื่อได้เห็นภาพแท้จริงของกิจการนำข้อมูลส่วนนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจ  หาจุดแข็งเพื่อต่อยอด และหาจุดอ่อนเพื่อพัฒนาแก้ไข ทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับประโยชน์เต็ม ๆ ที่ SMEs จะได้รับจากมาตรการจัดทำบัญชีชุดเดียวก็คือ การยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลังทันที เพราะกรมสรรพากรมีนโยบายที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับผู้ประกอบการ SMEs มาตรการนี้จะเข้ามาช่วยทำความสะอาดบัญชีให้ถูกต้องและโปร่งใส เท่ากับว่าเป็นการล้างบัญชีเก่า แล้วเริ่มต้นใหม่พร้อม ๆ กันในรอบบัญชี ปี 2559  ประโยชน์ต่อมาคือการได้รับการยกเว้นภาษีในรอบบัญชี ปี 2559 รวมถึงได้รับการยกเว้นและลดหย่อนการเสียภาษีในปี 2560 ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด  ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จึงสามารถนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาเพิ่มศักยภาพและขยายกิจการได้อีกด้วย

และสุดท้ายคือ นโยบายของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะสั่งการให้สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ใช้บัญชีและงบการเงินที่ผู้ประกอบการแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นเสียภาษีเงินได้  มาเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562  เป็นต้นไป

ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์ SMEs ไทย

หน่วยงานที่เข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ตลอดจนวิธีการจัดทำบัญชีอย่างง่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ SMEs คือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และกรมสรรพากร ในการเผยแพร่โปรแกรมการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา ให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการฝึกหัดอาชีพให้นักศึกษาอาชีวะมีความรู้ในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมจัดทำบัญชีที่กรมสรรพากรเป็นผู้เผยแพร่ รวมทั้งจัดส่งนักศึกษาฝึกงานไปช่วยลงบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยโปรแกรมดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

จ้างนักศึกษาทำบัญชี หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มีการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 607 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในแผนกหรือสาขาบัญชีให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี โดยให้สิทธิผู้ประกอบการสามารถนำค่าจ้างที่จ่ายให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวนั้นมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้อีก 1 เท่า โดยปกติแล้ว เมื่อผู้ประกอบการได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ ผู้ประกอบการมีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และเมื่อผู้ประกอบการปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขในการจ้างนักศึกษาจัดทำบัญชี กิจการนั้นยังได้รับสิทธิในการนำค่าตอบแทนนักศึกษาที่จ่ายไปนั้นมาคิดรวมเพิ่มเติมเป็นรายจ่ายได้อีกเท่าหนึ่ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์คือ

- SMEs ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน

- จ้างนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในแผนกหรือสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชีของ SMEs

โปรโมชั่นดี ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐอย่างกรมสรรพากรออกมากระตุ้นอัดฉีดให้ธุรกิจ SMEs นี้ ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อแวดวงธุรกิจหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียวด้วยตัวเอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับ SMEs ได้มาก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการจ้างงานนักเรียนนักศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกทักษะ เสริมประสบการณ์การทำงานที่นำไปใช้ได้จริง และเมื่อนักเรียนหรือนักศึกษาเหล่านี้จบการศึกษาแล้ว ย่อมเป็นผลิตผลที่มีคุณภาพในด้านวิชาชีพบัญชี และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

แหล่งข้อมูล : rd.go.th

dlo.co.th

amtaudit.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

สิทธิวันลาป่วยของพนักงาน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้