Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • พัฒนาระบบด้วย C#, .net
 • ระบบฐานข้อมูล SQL, Web API
 • ยินดีต้อนรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาการคอมฯ หรือสาขาที่่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ IT Audit อย่างน้อย 5 ปี
 • มีวุฒิบัตร Certified Information Systems Auditor : CISA
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • มีความรู้ประสบการณ์งานพิจารณารับประกัน
 • รับเรื่องโต้แย้ง ทบทวนผลการพิจารณา
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองหรือจัดการข้อโต้แย้ง
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานบัญชี
 • จัดทำงบการเงิน
 • มาตรฐานการบัญชี IFRS17
 • รายงานทางการเงิน
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวางแผนทางการเงิน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจการวางแผนทางการเงิน
 • เตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
 • เดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Financial Risk Management
 • Data Analysis
 • Financial Analysis
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • ทำ Data Preparation เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • นำข้อมูลมาแสดงเป็น dashboard เพื่อใช้ในการประมวลผล
 • หา Data Insights เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • มีความรู้ด้าน Hardware Software และNetwork
 • มีความรู้ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จัดอบรมและจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • มีความรู้ด้าน Hardware Software และNetwork
 • มีความรู้ด้านการจัดการ Database
 • ที่ทำงานติด MRTสายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการโปรแกรมและโปรเจกต์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • บริหารโครงการรวมถึงการวางแผนโครงการ
 • จัดลำดับความสำคัญ ติดตามตรวจสอบ ควบคุมระยะเวลา
 • ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้งาน และ Vendor
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • งานการตลาดดิจิทัล
 • ด้านการสื่อสารการตลาด การเซตโฆษณาออนไลน์ เช่น โฆษณาบน Facebook และ Google
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานคณิตศาสตร์ งานสถิติ งานสารสนเทศศาสตร์
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้วิธีการทางสถิติได้
 • สามารถจัดการโครงการที่เข้ามาพร้อมกันหลายโครงการได้
 • จะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
22 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด