Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
  • ปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน หรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
  • ทำงบการเงินรวมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน 1 ปี
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายในองค์กร
classification: งานบัญชี
  • ปริญญาตรี บัญชี
  • มีทักษะในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีทักษะที่ดีด้านภาษาอังกฤษ
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายในองค์กร
classification: งานบัญชี
  • ปริญญาตรี บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน
26 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด