การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • วางแผนการขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 • คิดค้นกลยุทธ์การตลาด, สร้าง Brand awareness
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนในระดับดี
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • มีโอกาสในการเติบโตในองค์กรที่ความมั่นคง
 • วัฒนธรรมการทำงานที่ดี พนักงานทุกคนเสมือนครอบครัว
 • มากกว่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล ยังมีถึงคนในครอบครัว
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานน้ำมันและก๊าซ - งานผลิต งานกลั่น
classification: งานเหมืองแร่ งานทรัพยากรและพลังงาน
 • เปิดรับทั้งนักศึกษาจบใหม่ และ มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • รับผิดชอบ ควบคุมอุปกรณ์และกระบวนการกลั่นภาคสนาม
 • มีคะแนน TOEIC200 คะแนนขึ้นไป
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานระบบบัญชี งานตรวจสอบระบบ
classification: งานบัญชี
 • พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน
 • RPA, Power BI, Power App, Excel Macro
 • ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานบัญชีและเทคโนโลยีทางการเงิน
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • วางแผนภาษี สนับสนุนกลยุทธ์ทางภาษี
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านภาษีแก่บุคลากรภายใน
 • กำกับดูแลนโยบายภาษีของกลุ่มบริษัท
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีชีวภาพ งานพันธุศาสตร์
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Startup
 • Biotech
 • Synthetic Biology
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • OS, Network, Software
 • Software integration, Database, Cloud technology
 • IT Project Management
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • ติดตามแนวโน้มของโลกด้านความปลอดภัย
 • ร่วมจัดทำข้อมูลเพื่อเปิดเผยในรายงานความยั่งยืน
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • จัดทำนโยบาย กลยุทธ์และแผนงาน ด้าน Net Zero
 • ติดตามตัวชี้วัดด้านการปลดปล่อย GHG
 • ความรู้ในการพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนเบื้องต้น
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Full management of the company’s financial aspects
 • Oversee the end-to-end company project financing activities
 • Oversee general accounting functions
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • RPA (Robotic Process Automation) Developer: Uipath
 • Process Analysis, Design, and Implementation
 • Monitoring and support post-implementation
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • หาลูกค้าใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และบริการหลังการขาย
 • คิดค้นกลยุทธ์ในนำเสนอ จัดทำ Promotion และ Campaign ต่าง ๆ
 • สามารถเดินทางค้างคืนต่างจังหวัดได้
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Treasury
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Perform treasury activities, cash flow management
 • Manage foreign currency exposure and foreign currency payment
 • Prepare and settle inter-company loans
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการผู้จัดการ
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • • Creativity, strategic thinking, and problem-solving skills
 • Experience with sales or BD functions with result-oriented mindset
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • บันทึกบัญชีและตรวจสอบเอกสารการจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
 • ความรู้เรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายเงิน
1 เดือนที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการผลิตอื่น ๆ งานขนส่งอื่น ๆ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Degree in Logistics/supply chain or related fields
 • Experience in supply planning/Inventory management
 • Strong in communication skill
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Sales Executive, AM in IT Staff Outsourcing
 • Good benefits and welfare including provident fund
 • Easy to travel, Location near BTS Ari, WFH Policy
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานจัดซื้อ
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวางแผนกลยุทธ์
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Financial Analyst, Finance, Corporate Finance, Report, Consolidation
 • Work 5-day/week, WFH Available, Good Salary & Generous Benefits
 • Work in Group of IT Solutions Business, Team Work, English Environment
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • JLPT Level N2 - N1
 • Engineering background
 • Having own car with driving license
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเคมี งานฟิสิกส์
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
26 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด