Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งาน Art Direction
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
  • Be able to interface with all levels within the company structure
  • Leadership skills
  • Knowledge of Microsoft office – Word, Excel, PowerPoint
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
  • The company is stable.
  • The company has good welfare.
  • Convenient transportation, Ploenchit BTS station.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแรงงานสัมพันธ์
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
  • Employee Engagement
  • Employee Relation
  • Scholarship Engagement
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานฝึกอบรม
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่