Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
  • Preparing car data, listings
  • Keeping records of all listing activities
  • Managing campaigns
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
  • ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้าน HR & Admin ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿16,670 – ฿25,000 per month
subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
  • Digital Marketing สำหรับสำนักแต่งรถปอร์เช่
  • Content creator ทำงานกับรถซุปเปอร์คาร์
  • Interns welcome!
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานฝึกอบรม
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Art Direction
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด