Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ, กฎหมาย
  • ประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการและงานบริหารทีม
  • มีทักษะการสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานคีย์ข้อมูล
classification: งานธุรการ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • มีพื้นฐานความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร
  • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีสามารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงตลาดเงินตลาดทุน
5 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด