Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริการต่าง ๆ ที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย แสดงผ่านเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) จะมีไว้สำหรับผู้หางาน หรือ ผู้ใช้งานอื่น อาทิเช่น ผู้ลงโฆษณา การเข้าสู่เนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าวและการใช้เนื้อหารวมถึงบริการต่าง ๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์“) และ ภายใต้บังคับแห่งมาตรการการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (“มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล“) หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ให้ท่านคลิกที่ ลิงก์นี้

หากท่านไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรุณาอย่าเข้าร่วม เกี่ยวข้อง เข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ ดู ดาวน์โหลด หรือใช้บริการใด ที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ยอมรับแล้วว่า ท่านรับทราบ อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และท่านตกลงผูกพันตนตามบทบัญญัติทั้งปวงทั้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง หรือ ปรับแก้มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ อนึ่ง สิทธิของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์และการให้บริการของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้แจ้งต่อ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ถึงการบอกกล่าวของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นการที่ท่านยังคงใช้งาน จะถือเป็นการตกลงยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง และการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเหล่านั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน

เว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ดังนั้น บุคคลอายุต่ำกว่า 10 ปี ไม่อาจใช้หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลแก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

สำหรับเด็กที่มีอายุอย่างน้อย 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยประการอื่นตามกฎหมายไทย ท่านต้องรับรองและรับประกันว่าบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านได้รับแจ้งโดยชอบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว และตกลงตามข้อกำหนดของเอกสารดังกล่าวแล้ว อีกทั้งท่านต้องรับรองและรับประกันว่า ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งความยินยอมโดยชอบจากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน (“ความยินยอมของบิดา/มารดา”) โดยท่านมีหน้าที่ต้องแสดงหลักฐานการให้ความยินยอมของบิดา/มารดาดังกล่าวแก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย โดยทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านหากท่านไม่แสดงหลักฐานการให้ความยินยอมของบิดา/มารดาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โดยจะบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวก็ได้ และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการระงับหรือยกเลิกบัญชีนั้น


 1. คำนิยาม
  • 1. ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น

   “ผู้ลงโฆษณา”
   หมายถึง ผู้ใช้ที่ลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน หรือลงโฆษณาส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานผ่านเว็บไซต์ของเรา

   “จ๊อบส์ดีบี”
   หมายถึง Jobs DB Inc.

   “จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย”
   หมายถึง บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

   “ผู้หางาน”
   หมายถึง ผู้ใช้งานที่กำลังมองหางาน

   “เว็บไซต์ของเรา”
   หมายถึง เว็บไซต์ พอร์ทัลหางาน (job portal) หรือโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ ที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย เป็นเจ้าของ และดำเนินการ หรือดำเนินการโดยผู้ให้บริการของเรา

  • 2. คำว่า “ท่าน” “ผู้ใช้งาน” และ “ผู้ใช้งานทั้งหลาย” ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เป็นการอ้างถึงบุคคล และ/หรือ องค์กร ทั้งปวง ที่เข้าสู่ และ/หรือ ใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อเวลาใดก็ตาม โดยเหตุผล หรือจุดประสงค์ใดก็ตาม

 2. เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของเราที่เป็นที่ยอมรับ
  • 1. การใช้งานแบบเจาะจง – ผู้หางาน

   ผู้หางาน ตกลงว่าเขา/เธอจะใช้เว็บไซต์ของเราเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการมองหาการจ้างงาน

   ผู้หางาน ตกลงดูแลรักษาชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ด้วยความระมัดระวัง และจะไม่เปิดเผยทั้งชื่อและรหัสนั้นต่อบุคคลอื่นใด ผู้หางานรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการดำรงไว้ซึ่งความลับ การดูแลรักษาให้ปลอดภัย และความปลอดภัยของชื่อลงบันทึกเข้าใช้และรหัสผ่านนั้น และจะแจ้งให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยทราบโดยทันทีถึงการใช้ชื่อและรหัสดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

   ผู้หางานยืนยัน และรับทราบว่าเขา/เธอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่ผู้ลงโฆษณา และ/หรือจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย โดยการตัดสินใจของตนเมื่อเขา/เธอสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในตำแหน่งงานว่างที่ประกาศลงหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา และ/หรือเมื่อผู้หางานใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำส่ง อัปโหลด หรือโพสต์เรซูเม่บนเว็บไซต์ของเรา การนำส่ง อัปโหลด หรือ โพสต์เรซูเม่ของตนโดยผู้หางานบนเว็บไซต์ของเรา เป็นการที่ผู้หางานให้อำนาจจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยในการจัดเก็บเรซูเม่ของเขา/เธอ รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในฐานข้อมูลของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย (“ฐานข้อมูล”) ทั้งนี้ (i) ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาที่ใช้บริการของเราซื้อโปรไฟล์ของท่าน (ii) เมื่อท่านตอบคำเชื้อเชิญให้สมัครงานที่ผู้ลงโฆษณาส่งผ่านเว็บไซต์นี้ หรือ (iii) เมื่อท่านสมัครงานโดยการส่งโปรไฟล์หรือเรซูเม่ของท่านให้แก่ผู้ลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์นี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะเก็บโปรไฟล์ของท่านไว้ในศูนย์รับสมัครงานของผู้ลงโฆษณาแทนผู้ลงโฆษณารายนั้น ๆ โดยความเสี่ยงตกเป็นของของเขา/เธอ ยกเว้นจนกว่าเขา/เธอเลือกที่จะลบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้องของตนเอง ผู้หางานรับทราบและตกลงว่า เรซูเม่ของเขา/เธอ รวมถึงสารสนเทศ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ลงโฆษณาที่สมัครใช้บริการของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางาน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยคงไว้ซึ่งการสงวนสิทธิ์ในการไม่ยอมรับ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือเรียบเรียงแก้ไข ส่วนใด ๆ ของเรซูเม่ของผู้หางานรวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร และลบข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่า สารสนเทศและข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง ผิด ขัดต่อกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ /เครื่องหมายการค้า/ชื่อการค้า/ความลับทางการค้า หรือฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นตามนัยแห่งจุดประสงค์ (รวมถึงประเด็นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดประสงค์) ที่ข้อมูลนั้นใช้แสดงหรือนำไปใช้

   โดยไม่คำนึงถึงความข้างต้น โปรดทราบว่า ไม่ว่าในกรณี (i) (ii) หรือ (iii) ผู้ลงโฆษณานั้นอาจยังคงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เองต่อไปโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

   ผู้หางานรับทราบและตกลงตามแนวปฏิบัติของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงโฆษณาสำหรับการเข้าถึง เว็บไซต์ของเรา และ ฐานข้อมูล และ/หรือ เรซูเม่ของผู้หางาน รวมถึง สาระ และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประวัตินั้น เพียงเพื่อจุดประสงค์ ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางาน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ที่ระบุไว้นี้ ผู้หางานยังตระหนักว่าเขา/เธอจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับ

   จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานแก่ผู้ลงโฆษณารายใด โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเขา/เธอ นอกจากการเปิดเผยนั้นกำหนดโดยสถาบันที่มีอำนาจว่าต้องกระทำ หรือมีผลผูกพันว่าต้องกระทำภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ ผู้หางานรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่เขา/เธอได้ทำการอนุญาต จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะเปิดเผยเรซูเม่ของเขา/เธอให้แก่ผู้ลงโฆษณาผ่านการใช้ระบบโปรแกรมสืบค้นข้อมูลของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือวิธีการอื่นใดเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการทำให้ผู้ลงโฆษณาสามารถคัดเลือกผู้เข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางานในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งงานใดที่ว่างอยู่ ผู้หางานตกลงว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและบริษัทในเครืออาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ (โดยไม่มีชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตน ของเขา/เธอ) เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด โดยอาจส่งข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตัวแทนที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรของผู้ลงโฆษณา

   ถึงแม้ว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะใช้ความพยายามอย่างสมควรแห่งเหตุผลในการจำกัดการเข้าสู่ฐานข้อมูลไว้เฉพาะสำหรับผู้ลงโฆษณาและบุคลากรของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ก็ไม่อาจประกันได้ว่าบุคคลอื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ ผู้หางานอาจยกเลิกการสามารถสืบค้นข้อมูล หรือการดูเรซูเม่ ของเขา/เธอโดยผู้ลงโฆษณาเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้หางานรับทราบว่าผู้ลงโฆษณาและบุคคลอื่นที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจเก็บสำเนาเรซูเม่ของผู้หางานไว้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่รับผิดชอบต่อการเก็บสำเนา การใช้ หรือ การรักษาความเป็นส่วนตัวของ เรซูเม่ ในกรณีดังกล่าวนี้ หรือ ไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ หรือ การรักษาความเป็นส่วนตัวของเรซูเม่ โดยบุคคลอื่นใดที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่เรซูเม่อยู่ในฐานข้อมูล

   จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในประการใด ถ้าหากผู้ลงโฆษณารายใด หรือผู้ใช้งานอื่น ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ไม่ว่าในประเทศไทย หรือที่อื่นใด โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สารสนเทศ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการคัดเลือกผู้เข้าทำงานเพื่อเป็นพนักงาน ผู้หางานตกลงยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคล สารสนเทศ และเอกสารต่าง ๆ ทั้งปวงที่ได้มอบให้แก่ผู้ลงโฆษณา หรือผู้ใช้งานอื่นทั้งหลาย หรือได้นำส่งบน หรือ ผ่านเว็บไซต์ของเราเป็นการส่งให้โดยตระหนักดีว่าความเสี่ยงทั้งหมดตกเป็นของของเขา/เธอ

  • 2. การใช้งานแบบเจาะจง – ผู้ลงโฆษณา

   ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าตนจะใช้เว็บไซต์ของเราเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน หากผู้ลงโฆษณาได้เลือกที่จะซื้อ brandedAD, brandedAD+, Banner AD, ป้ายโฆษณา หรือ EDM (“ผลิตภัณฑ์ของจ๊อบส์ดีบี“) ท่านจำเป็นต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ประกอบกันกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของจ๊อบส์ดีบี ซึ่งจะจัดส่งให้หากมีการร้องขอ

   เมื่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือเมื่อมีการยอมรับข้อตกลงซึ่งเป็นข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ให้ทดลองใช้โดยไม่คิดมูลค่า ผู้ลงโฆษณาจะมีสิทธิใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อโฆษณาตำแหน่งงานที่ว่างอยู่และ/หรือเพื่อสร้างเว็บเพจของตนบนเว็บไซต์ของเราสำหรับช่วงระยะเวลาที่มีการกำหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการที่ระบุไว้ ยกเว้นในกรณีข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ทดลองให้ใช้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขหรือการกำหนดที่บัญญัติขึ้นเป็นครั้งคราวโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าสู่สารสนเทศหรือข้อมูลของผู้หางาน ผู้ลงโฆษณาจะมีสิทธิเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ แต่ทั้งนี้ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าข้อมูลสารสนเทศทั้งปวงที่ตนได้รับอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ฐานข้อมูลนั้น จะนำไปใช้เฉพาะเพียงเพื่อจุดประสงค์ ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางาน และตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวต่อบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้หางานที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงโฆษณารับทราบและตกลงว่าตนจะเพิกเฉยต่อข้อมูลสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวข้องที่ตนได้รับจากผู้หางาน และจะไม่นำไปคำนึงในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางาน

   ผู้ลงโฆษณาจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาและสาระในโฆษณาของตน และ/หรือในเว็บเพจที่ตนโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ที่จะลบออก หรือ เรียบเรียงแก้ไข หรือกำหนดให้มีการเอาออกไป หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขโฆษณาใด หรือเว็บเพจใดตามที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเห็นสมควร หรือ ยุติ หรือระงับ การเข้าสู่ หรือการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยผู้ลงโฆษณา และ/หรือ ยุติ หรือระงับ บริการที่เสนอให้บน หรือ ผ่านเว็บไซต์ของเรา ตามข้อตกลงของการให้บริการดังกล่าวระหว่างผู้ลงโฆษณา และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

   จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยมีสิทธิยุติการให้บริการใดที่เสนอให้แก่ผู้ลงโฆษณารายใด และมีสิทธินำโฆษณาและ/หรือเว็บเพจใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราออกไป โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีภาระค่าสินไหมทดแทนใดที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยมีต่อผู้ลงโฆษณา หรือ โดยไม่มีสิทธิไล่เบี้ยใดที่ผู้ลงโฆษณาจะเรียกร้องได้ หากผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง หรือเนื้อหาของโฆษณาที่เกี่ยวข้องและ/หรือเว็บเพจ ละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขาย หรือ ในรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของจ๊อบส์ดีบี สำหรับในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยตัดสินใจนำโฆษณา หรือเว็บเพจออกไปด้วยเหตุผลใดที่ไม่เกี่ยวกับการละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขาย หรือ ในรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของจ๊อบส์ดีบี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง หลังหักค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับช่วงเวลาที่โฆษณาหรือเว็บเพจดังกล่าวนั้นได้โพสต์อยู่บนเว็บไซต์ของเรา

   ในบางครั้งบางคราว จ๊อบส์ดีบี อาจลงทุนในแคมเปญการตลาดเพื่อส่งเสริมแบรนด์ของผู้ว่าจ้าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ Google ads, Yahoo – Bing ads, Baidu ads, Facebook ads, Twitter ads, ad networks, Demand Side Platforms, Real Time Bidding, การแสดงโฆษณาซ้ำกับกลุ่มเป้าหมายเดิม และกลยุทธ์การจัดระบบการซื้ออื่น ๆ) และ รับทราบว่าการส่งเสริมดังกล่าวอาจอยู่นอกเหนือโดเมนของจ๊อบส์ดีบี หรือ ของบริษัทย่อย/บริษัทในเครือของจ๊อบส์ดีบี

   จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยยังสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือกำหนดค่าเรียกเก็บใหม่ หรือ ค่าธรรมเนียมใหม่เป็นครั้งคราว ตามที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยพิจารณาว่าเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณารายใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด หรือ เงินเรียกเก็บอื่นใด ที่ครบกำหนดต้องชำระแก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกชั่วคราว หรือยุติเว็บเพจของผู้ลงโฆษณานั้น และ/หรือ โฆษณา และ/หรือสิทธิในการเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิอื่นทั้งปวง และต่อการแก้ไขที่มีผลต่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

  • 2. การห้ามใช้งาน – ผู้ใช้งาน
   ผู้ใช้งานตกลงว่า

   • 1. ผู้หางานจะไม่โพสต์สารสนเทศหรือข้อมูลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่ และ/หรือ สารสนเทศหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่ ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงบนเว็บไซต์ของเรา

   • 2. ผู้หางานจะไม่ตอบกลับต่อการลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ใด ๆ ด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม นอกจากเพื่อการสมัครงานตามการลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงานนั้น และผู้ลงโฆษณาจะไม่ตอบกลับผู้หางานรายใด นอกจากในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานของเขา/เธอ การติดต่ออื่นใดหรือการใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ใดนอกจากจุดประสงค์ในการคัดเลือกเข้าทำงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การชักชวนบริจาคเงิน หรือ การชักชวนเชิงธุรกิจไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด

   • 3. ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะวิธีการใดที่จะฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น

   • 4. ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่พิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง หรือมิฉะนั้น คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น ยกเว้นในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาอาจใช้ฐานข้อมูล และ/หรือ เรซูเม่ ของผู้หางาน และสารสนเทศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่ ตามข้อ 1.b ข้างต้น การติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ โดยที่ไม่มีการร้องขอในทุกกรณีจากผู้ใช้งานประเภทใดก็ตามเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด

   • 5. ผู้ใช้งานทุกรายจะ ลบทิ้ง แก้ไข หรือนำออก สาระใดที่โพสต์ โดยบุคคลอื่นใดหรือองค์กรอื่นใด

   • 6. ห้ามผู้ใช้งานทุกรายละเมิด หรือ พยายามละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การเข้าสู่ข้อมูลที่ไม่ใช่สำหรับตน หรือ การล็อกอินเพื่อลงบันทึกเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือบัญชีที่ตนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า การพยายามที่จะสืบค้น สแกน หรือทดสอบความไม่มั่นคงของของระบบ หรือ เครือข่าย หรือพยายามล่วงละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยหรือ มาตรการการตรวจสอบผู้ที่มาใช้งาน โดยไม่มีอำนาจกระทำการที่เหมาะสมถูกต้อง พยายามจะแทรกแซงการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน แม่ข่าย (host) หรือ ระบบเครือข่าย (network) หรือส่งอีเมลที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และ/หรือ การโฆษณาสินค้าหรือการให้บริการ การล่วงละเมิดระบบ หรือ เครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัยอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง และ/หรือทางอาญา

   • 7. ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่ อัปโหลด โพสต์ ตีพิมพ์ ส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ หรือ เก็บ สาระในวิถีทางใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา (i) ที่เป็นการผิดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ใช้บังคับ (ii) ในลักษณะใดก็ตามที่อาจฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือ ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือ ชื่อเสียงหรือ สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น (iii) ที่เป็นโทษทำให้เสียชื่อเสียง การสบประมาท อนาจาร การเลือกปฏิบัติ การก่อกวน คุกคาม หมิ่นประมาท มุ่งร้าย เหยียดผิว การดูหมิ่น ความเท็จ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือ มิฉะนั้น เป็นการทำให้ขุ่นเคือง หรือเป็นที่ไม่น่าพอใจ (iv) ในลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่สงบในทางการเมือง ศาสนา ความมั่นคงของชาติ หรือ เสถียรภาพของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือ (v) ที่มีไวรัส โปรแกรมล้วงข้อมูล คอมพิวเตอร์เวิร์ม ไฟล์ซึ่งเป็นอันตราย หรือ สาระ หรือ โปรแกรมอื่นที่อาจยับยั้ง ทำความเสียหาย หรือ จำกัด การทำงานของระบบ และการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ของเรา การให้บริการที่เสนอบนเว็บไซต์ของเรา หรือของซอฟต์แวร์ใด หรือ ของระบบฮาร์ดแวร์ใดของคอมพิวเตอร์ หรือของอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

   • 8. ห้ามผู้ใช้งานทุกราย ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (screen scraping) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต (robots) หรือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล (data gathering) ในลักษณะเช่นเดียวกัน และเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อสร้าง ดำรงไว้ พัฒนาต่อ หรือ ถอดแบบ ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเพื่อไว้บนเว็บไซต์ของท่าน หรือในเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใด ยกเว้นจะได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

 3. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
  เนื้อหาทั้งปวงของเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะสารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ เนื้อหาบทความ (editorial content) ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ต (HTML) และ กรรมสิทธิ์ในสาระอื่นบนเว็บไซต์ของเรา (รวมเรียกว่า “เนื้อหา“) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือ ผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการปกป้องสิทธิโดย กฎหมายที่คุ้มครอง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และ กฎหมายอื่นที่คุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าเนื้อหามีไว้ให้เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอื่นในย่อหน้านี้ ผู้ใช้งานจะไม่ช่วย และจะไม่จัดหาให้มีการช่วย หรือสนับสนุนให้บุคคลที่สาม คัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แพร่กระจาย แจกจ่าย แจกจ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขาย หรือ โอน หรือ ร่วมในการขาย หรือ การโอน หรือ การเสนอขาย สร้างผลงานต่อยอด หรือแสวงหาประโยชน์ ในวิถีทางใด ๆ จากเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้งาน และ/หรือ ผู้ใช้งานที่ได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ อาจดาวน์โหลด หรือ คัดลอกเนื้อหาเฉพาะเพียงเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้กำหนดว่าผู้ใช้งานจะไม่ลบ หรือ แก้ไข สัญลักษณ์ใด ๆ หรือ ข้อความใด ๆ ในเนื้อหาที่บ่งชี้ถึงการคงอยู่ของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ ใน หรือต่อ เนื้อหาใด หรือ ส่วนใดของเนื้อหา อันเป็นผลจากการดาวน์โหลด หรือ คัดลอกดังกล่าว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด หรือ กรรมสิทธิ์ในเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การใช้ของส่วนใด ๆ ของเนื้อหาที่ไม่ได้รับการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย ความยินยอมใดที่ได้อ้างว่าเป็นของบุคคลที่สามรายใดก็ตาม (รวมถึง ผู้ลงโฆษณา) ที่จะใช้เนื้อหา หรือส่วนใดของเนื้อหา ไม่ว่าโดยวิถีทางใด จะไม่ทำให้ผู้ใช้งานพ้นจากภาระรับผิดที่เกิดจาก ข้อจำกัด/ข้อห้ามที่ได้บัญญัติภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ นี้ ไม่ว่าในลักษณะรูปแบบใดก็ตาม

 4. ความรับผิดชอบ
  จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการสอดส่องดูแลเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าเวลาใด แต่ไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องกระทำการดังกล่าว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่รับผิดชอบในประการใดก็ตามต่อสาระใดบนเว็บไซต์ของเรา ที่ไม่ได้โพสต์โดย จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้โพสต์แทนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานทุกรายรับทราบและตกลงว่าตนมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับ รูปแบบ (form) เนื้อหา และความถูกต้องแม่นยำของเรซูเม่ สารสนเทศ ข้อมูล การโฆษณา เว็บเพจ และ/หรือ สาระใด ๆ ที่ตนได้ยื่นต่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือ ที่ตนได้โพสต์บน หรือ ผ่านเว็บไซต์ของเรา จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่รับประกันว่าเรซูเม่ สารสนเทศ ข้อมูล การโฆษณา หรือเว็บเพจ ใด ๆ จะได้รับการพิจารณาโดยจำนวนผู้ใช้งานที่มีปริมาณเฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ใช้งานเฉพาะเจาะจงรายใด หรือจะเป็นผลให้ประสบความสำเร็จในการคัดเลือกเข้าทำงาน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่ว่าโดยวิถีทางใดก็ตาม จะไม่ถือว่าเป็นตัวแทน ทั้งของผู้ลงโฆษณา หรือ ผู้ใช้งานในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานใดของเว็บไซต์ของเรา จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไม่ว่าโดยวิถีทางใด จะไม่รับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่กระทำโดยบุคคลฝ่ายใด ที่มองหา หรือโพสต์ตำแหน่งงานบนเว็บไซต์ของเรา หรือ ของบุคคลฝ่ายใดที่ตอบรับต่อการโพสต์โฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา แม้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้ใช้ความพยายามในการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ลงโฆษณาและผู้หางาน แต่เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะดำเนินงานโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือเว็บไซต์ของเราและเซิร์ฟเวอร์ของเราจะปราศจากไวรัสหรือกลไกอื่นที่เป็นภัย เราไม่รับรองว่าความบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือไม่รับประกันว่าการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันกาลทันเวลา หรือปลอดภัย หากการใช้เว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ส่งผลให้ผู้ใช้งานรายใดเกิดความจำเป็นที่จะต้องซ่อม หรือทดแทนอุปกรณ์ หรือข้อมูล โดย จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นและความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียในลักษณะใดก็ตาม ทั้งนี้เว็บไซต์ของเราและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นำเสนอตามเกณฑ์ความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งตามสภาพที่ปรากฎ (“as is” basis) จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่รับรองความรับผิดในลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งปฏิเสธการรับประกันทั้งปวงภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต โดยทั้งนี้ ไม่เป็นการลบล้างสิทธิใดที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และปฏิเสธการรับประกันใด โดยนัยของความเหมาะสมในการซื้อขายเชิงพาณิชย์ สภาพพร้อมใช้งานตามคุณลักษณะของสินค้าหรือการให้บริการ การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือ โดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ทันกาลทันเวลา หรือคุณสมบัติอื่นของเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการให้บริการ ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก รวมทั้ง ลิงก์ ที่อยู่ในเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้งานควรประเมินและตรวจสอบด้วยตนเองโดยเอกเทศถึงความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของสารสนเทศบนเว็บไซต์ของเราและหากจำเป็นควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

 5. รับภัยความเสี่ยงเอง
  ผู้ใช้งานทุกรายที่ใช้เว็บไซต์ของเราและการเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านเว็บไซต์ของเรารับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง ผู้ใช้งานทุกรายจะรับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารของตนและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดตามมาจากกิจกรรมของตนบนเว็บไซต์ของเรา จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่ได้รับรองหรือประกันความเป็นจริง ความถูกต้องหรือ ความน่าเชื่อถือของการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้งานอื่น หรือ เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ของผู้ใช้งาน ความมั่นใจใด ๆ ที่ผู้ใช้งานมีต่อสาระที่โพสต์โดยผู้ใช้งานอื่นถือเป็นการรับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการขับไล่ผู้ใช้งานรายใดก็ตามจากเว็บไซต์ รวมถึงการห้ามการเข้าสู่เว็บไซต์ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือ ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งยังสงวนสิทธิ์ในการลบสาระที่หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องบอกกล่าว และ/หรือ ได้รับความเห็นชอบใด ๆ

 6. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
  เว็บไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และในฐานะเครื่องมือนำทางบนอินเทอร์เน็ต (Internet navigation tools) ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการรับรองแต่ประการใดโดย จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว ยกเว้นจะมีการระบุไว้ในเว็บไซต์ ของเรา จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่มีอำนาจควบคุม หรือ สิทธิในเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม เว็บไซต์เหล่านั้นต่างรับความเสี่ยงทั้งหมดของเนื้อหาด้วยตนเอง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามที่ลิงก์กับเว็บไซต์ของเรา หรือ ลิงก์อื่นใดที่ปรากฎในเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น หรือต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการทำให้เนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจุบัน และไม่ขอรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของสาระในเว็บไซต์ดังกล่าว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น นอกจากนี้ ข้อมูลใด ๆ หรือสาระที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา โดยผู้ใช้งานอาจมองเห็นได้โดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์อื่นที่ลิงก์กับเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่เหมาะสมใด ๆ โดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์อื่นเป็นบุคคลที่สามที่ไม่ใช่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย สำหรับข้อมูลใดหรือสาระใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา

 7. การชดเชยค่าเสียหาย
  ผู้ใช้งานทุกรายตกลงที่จะชดเชยและชดใช้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ทนาย ผู้อยู่ในตำแหน่งก่อนหน้า ผู้สืบทอด และผู้รับสิทธิ์ต่อข้อเรียกร้องสิทธิ คดีความ การทวงถาม ความเสียหาย ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี โดยการชดเชยอย่างเต็มที่) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา หรือ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งาน การชดเชยค่าเสียหายนี้จะเป็นส่วนเพิ่มจากภาระผูกพันอื่นทั้งปวงของผู้ใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และไม่เป็นการลบล้างสิทธิอื่นใด หรือต่อการแก้ไขความเสียหายใด ๆ ภายใต้กฎหมายของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

 8. คำสงวนสิทธิ์
  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทน ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ทั้งในกรณีใด ๆ และในลักษณะใด ๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้งานรายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ข้อผิดพลาด หรือ การตกหล่นในเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา หรือ การตัดออก ความไม่ถูกต้อง หรือการล่าช้าในการจัดส่ง หรือการสูญหายของเนื้อหา สาระใด ๆ ที่ได้อัปโหลด หรือส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา

 9. การดำเนินการกับผู้ลงโฆษณา
  การติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินการทางธุรกิจของผู้ใช้งาน หรือ การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมที่จัดขึ้นโดยผู้ลงโฆษณาที่ผู้ใช้งานพบจาก หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการชำระเงิน และการจัดส่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และ ข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำการโดยลำพังระหว่างผู้ใช้งานและผู้ลงโฆษณา จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายในประเภทใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวนั้น หรือเป็นผลจากการปรากฎของผู้ลงโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา หรือ สืบเนื่องจากความถูกต้องแม่นยำ หรือ จริงแท้ของสารสนเทศ หรือข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ลงโฆษณา

 10. การดำเนินการกับผู้ใช้งาน
  อย่างไรก็ตามจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะนำเสนอบริการการจัดหางาน และคัดเลือกผู้เข้าทำงานอย่างยุติธรรม และทำหน้าที่เป็นสื่อที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้หางาน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเจรจาหรือข้อพิพาทระหว่างผู้หางานและผู้ลงโฆษณา รวมทั้งจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อ คุณภาพ ความปลอดภัย และความชอบด้วยกฎหมายชองการให้บริการคัดเลือกผู้เข้าทำงาน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่รับรองหรือรับประกัน ความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศ และ/หรือ เรซูเม่ที่ผู้หางานนำเสนอ หรือโฆษณาคัดเลือกผู้เข้าทำงานที่ผู้ลงโฆษณานำเสนอ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่รับประกันว่าผู้ลงโฆษณาจะสามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้หางานจะมีความสามารถในการทำงานตามตำแหน่งงานที่ผู้ลงโฆษณาเสนอให้ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้หางาน ผู้ลงโฆษณาและผู้หางานจะแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าวระหว่างกัน และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระรับผิดต่อข้อพิพาทเหล่านั้น

 11. ข้อจำกัดความรับผิด
  โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิต่อข้อความข้างต้น และขึ้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ความรับผิดโดยรวมของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยต่อผู้ใช้งานใดสำหรับข้อเรียกร้องสิทธิทั้งปวงที่เกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ การใช้บริการของเขา/เธอของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและเว็บไซต์ของเราจะจำกัดเฉพาะแค่ค่าธรรมเนียมที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับไว้ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่เป็นเหตุให้เกิดข้อเรียกร้องสิทธินั้น

 12. การสิ้นสุด
  ในกรณีที่ข้อมูลสารสนเทศใดที่ผู้ใช้งานนำเสนอ ไม่ถูกต้องเป็นจริง ละเมิดกฎหมายใด หรือ มีองค์ประกอบที่ไม่เหมาะสม จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะยกเลิกบัญชี และสมาชิกภาพของผู้ใช้งานนั้นทันทีโดยไม่บอกกล่าว และ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควร เหมาะสม หรือจำเป็น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การดำเนินคดีกับผู้ใช้งานผู้นั้น จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาที่จะยุติ หรือระงับบัญชีของผู้ใช้งานรายใดโดยทันที หรือยุติ หรือระงับการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราทันทีโดยไม่บอกกล่าว ในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยมีความเห็นว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด และโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย แต่เพียงฝ่ายเดียว จะดำเนินการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เหมาะสม หรือจำเป็น รวมทั้งลบสาระที่หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว ในการตัดสินใจ ว่าผู้ใช้งาน ผู้หางาน หรือ ผู้ลงโฆษณาได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ในประการใด และการตัดสินใจนั้นเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่ดำเนินสิทธิภายใต้ข้อนี้ การไม่ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์

 13. การเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
  จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือจำกัด (a) การเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา) ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือ (b) ทั้งหมดหรือ ส่วนใดของเว็บไซต์ของเรา (และบริการที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา) โดยการบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าว ทั้งนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือจำกัดดังกล่าว

 14. มาตรการความปลอดภัย
  จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะใช้ความพยายามตามสมควรแห่งเหตุผลที่จะทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และ/หรือ ผู้รับจ้างของเราใช้ความระมัดระวังและ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้หางานส่งมาให้ และการเข้าสู่ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคลากรเหล่านั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อเท็จจริงที่ “จำเป็นต้องรู้” และ “จำเป็นต้องใช้” จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะใช้ความพยายามตามสมควรแห่งเหตุผลที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานจากการเข้าสู่ข้อมูล และ จากการประมวลผลข้อมูล หรือการลบข้อมูลนั้นออก โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ด้วยเหตุบังเอิญ

 15. กฎหมายที่ใช้บังคับและขอบเขตอำนาจศาล
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และข้อพิพาทใด หรือกรณีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ของเรา จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือ ข้อเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ รวมถึง คำถามใด ๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การละเมิด หรือ การสิ้นสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ อาจระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตาม ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยและศาลอนุญาโตตุลาการ ตามที่มีผลบังคับในปัจจุบัน

 16. เหตุสุดวิสัย
  โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิตามบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ในการจำกัดภาระรับผิดหรือไม่รับความรับผิด จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่มีความผิดต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลโดยทางตรง หรือ ทางอ้อมจากสาเหตุที่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่น การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน จราจล การต่อต้าน การก่อความไม่สงบ การขาดแคลนแรงงาน หรือวัตถุดิบ ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ระเบิด เหตุสุดวิสัยตามธรรมชาติ สงคราม การดำเนินการของรัฐบาล คำสั่งศาลทั้งในประเทศหรือต่างประเทศและการไม่ดำเนินการของบุคคลที่สาม

 17. ข้อตกลงที่สมบูรณ์
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างผู้ใช้งานและจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราโดยเขา/เธอ/อื่นๆ และจะทดแทน และแทนที่การติดต่อ (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูด) การปรึกษาหารือ จดหมาย และสัญญาอื่นๆทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

 18. การเป็นโมฆะบางส่วน
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน และความสมบูรณ์ของบทบัญญัติในแต่ละข้อจะไม่มีผลกระทบถ้าบทบัญญัติข้ออื่นใดเป็นโมฆะ ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ข้อใดไม่ชอบหรือจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเว็บไซต์ จะยังคงมีผลสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้ และ จะมีการใส่บทบัญญัติเพิ่มเติมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ บทหนึ่งหรือมากกว่านั้น ในเงื่อนไขทำนองเดียวกันแต่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ หรือสามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เพื่อแทนที่บทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

 19. ภาษา
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ตระเตรียม เขียน และตกลงกันในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นภาษาที่จะบังคับใช้ในการตีความวินิจฉัย ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์อาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันในประการใดระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและบทแปลในภาษาอื่น จะถือตามฉบับภาษาอังกฤษ และบทแปลในภาษาอื่นจะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อสะท้อนความหมายของฉบับภาษาอังกฤษ ผู้ใช้งานด้วยประการฉะนี้รับรองว่าตนได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และเข้าใจเนื้อหาในภาษาอังกฤษของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 20. ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล
  จ๊อบส์ดีบี ได้ดำเนินการอย่างสมเหตุผลทุกขั้นตอนเพื่อปฏิบัติตาม และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามข้อผูกพันในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ในส่วนที่ข้อผูกพันได้มีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้บางประการ นอกจากนี้เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการใช้ระบบบริหารข้อมูล รวมทั้งการวางมาตราการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความลับของข้อมูลและความพร้อมของข้อมูลทั้งหมดขณะที่อยู่ในความครอบครองจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ตั้งใจในการเปิดเผย การถ่ายโอน การทำลาย การสูญหาย หรือ การเปลี่ยนแปลง คำว่าข้อมูลลับ จะไม่รวมถึงข้อมูลที่ระบุหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลธรรมดา (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ในการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บุคคลอื่น และในการห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากบุคคลใดได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ฝ่ายที่รับข้อมูลจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยใช้มาตรฐานการดูแลที่เหมาะสม

 21. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
  • 1. จ๊อบส์ดีบีอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ หากจ๊อบส์ดีบีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์ ก็จะบอกกล่าวโดยการประกาศเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปบนเว็บไซต์ของเรา
  • 2. ท่านยอมรับว่าในการดำเนินการดังกล่าว จ๊อบส์ดีบีได้ดำเนินการบอกกล่าวอย่างเพียงพอถึงการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขของเว็บไซต์ของตน

เอกสารอื่น
Scroll to Top