6 เคล็ดลับความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          หัวหน้างานหรือผู้จัดการ จำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ การเรียนรู้ภายในองค์กร และสิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นหัวหน้างาน คือ การเป็นบุคคลที่ผู้อื่นอยากจะปฏิบัติตาม โดยทุก ๆ สิ่งที่คุณกระทำจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า ผู้คนมีความนับถือในตัวคุณ และต้องการทำตามคุณหรือไม่

          โดยหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ มักได้แก่คนที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เมื่อพวกเขาแสดงความสามารถที่คุณพึงพอใจ จงบอกพวกเขา แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเอาใจใส่ เชื่อใจ และมองเห็นสิ่งที่ดีในตัวพวกเขา
  2. สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำในทุก ๆ ช่องทาง ทั้งแบบตัวต่อตัว ผ่านเอกสาร และการเขียนอีเมล รวมถึงการฟัง และให้คำแนะนำติชมพวกเขาในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วย
  3. สร้างทีมให้สามารถทำงานร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมมีพัฒนาการในการทำงาน ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และได้ผลิตผลที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น
  4. ความสำเร็จของหัวหน้างานรู้จักวิธีในการสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้พวกเขามีแรง จูงใจในการอุทิศตนให้กับการทำงาน เพื่อเป้าหมายคือความสำเร็จขององค์กร
  5. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง และสร้างทัศนคติให้ลูกน้องตระหนักถึงความสำคัญในการทำตามแบบอย่างของคุณ
  6. ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณมีการพัฒนาทักษะและความสามารถผ่านการเรียนรู้จากการทำงานในทุก ๆ วัน

          ตามที่ได้กล่าวมานี้ ความสำเร็จของหัวหน้างานนั้นอยู่ที่ความสามารถในการบริหารจัดการผู้ใต้ บังคับบัญชา หัวหน้างานที่ดีจะต้องเป็นที่รักและนับถือของลูกน้อง เอาใจใส่พวกเขา สื่อสารกับพวกเขาให้มาก ฟัง และให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ที่น่าปฏิบัติตาม รวมไปถึงการส่งเสริมให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีในการทุ่มเททำงาน เพื่อที่พวกเขาจะพัฒนา และเติบโตก้าวหน้าต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top