เจ้าของกิจการต้องรู้! อัปเดตวิธีการ ลดหย่อนภาษี สำหรับนิติบุคคล 2564

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือเรื่องของ “ภาษี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่คนทำธุรกิจต้องพึงระลึกไว้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเปิดบริษัท หรือทำธุรกิจในนามห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือภาระภาษีของคนทำธุรกิจที่ต้องจัดการ โดยกรมสรรพากรกำหนดให้นิติบุคคลต้องยื่นภาษีเงินได้ปีละ 2 ครั้ง ก็คือช่วงครึ่งปีโดยใช้ ภ.ง.ด 51 ส่วนปลายปีให้ยื่นภาษีเงินได้ประจำปี ด้วย ภ.ง.ด.50 เพราะการเสียภาษีเป็นอีกรายจ่ายของคนทำธุรกิจ นั่นหมายถึงกำไรที่ลดลง เลยทำให้ผู้ประกอบการมากมายคิดถึงวิธีที่จะทำให้เสี่ยงภาษีต่ำที่สุด ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรัฐเองก็คำนึงถึงหลักความเป็นจริงข้อนี้ เลยทำให้มีการออกมาตรการที่จะช่วย ลดหย่อนภาษี ให้กับนิติบุคคล โดยเฉพาะ SMEs ทั้งหลาย ซึ่งถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คนหันมาทำธุรกิจกันมากขึ้น

เจ้าของกิจการต้องรู้! อัปเดตวิธีการ ลดหย่อนภาษี สำหรับนิติบุคคล 2564

           การยื่นภาษีสำหรับ SMEs

           ธุรกิจที่จัดว่าเป็น SMEs คือ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งจดทะเบียนในนามนิติบุคคลที่มีจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน และมูลค่าของทรัพย์สินที่ไม่รวมที่ดินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมถึงมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งขั้นแรกจะได้รับยกเว้นภาษี สำหรับกำไรสุทธิ 3 แสนบาทแรก และได้รับการลดหย่อนอัตราภาษีเป็น 15% สำหรับกำไรสุทธิที่เกิน 3 สามแสนบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่อย่างที่บอกไปแล้วว่ายังมีมาตรการอื่น ๆ อีกที่เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคล หรือ SMEs สามารถนำมา ลดหย่อนภาษี ได้

 

           ทำความเข้าใจการคิดภาษีนิติบุคคล

           หลักการคำนวณภาษีนิติบุคคล คือ รายได้ – รายจ่าย = กำไร แล้วนำกำไรไปคิดคำนวณภาษีที่ต้องจ่าย ถ้าอยากจะเสียภาษีให้ต่ำที่สุดก็จะต้องเพิ่มรายจ่ายให้มากที่สุด เพื่อให้กำไรดูน้อยลง ในขอบเขตของกฎหมาย มีรายจ่ายบางประเภทที่เราไม่ได้คิดว่าเป็นรายจ่ายแต่จริง ๆ แล้วสามารถนำมาคำนวนเป็นรายการรายจ่ายได้ เป็นเหมือนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรอนุญาตให้นำมา ลดหย่อนภาษี ได้

           ลดหย่อนภาษี อย่างไรได้บ้าง

 1.     ค่าจดทะเบียนบริษัท ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

           สำหรับ SMEs ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี เป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีต่อเนื่องกัน มาหักเป็นค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

 

 1.     ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

           ในส่วนของคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าจ้างทำโปรแกรม สามารถเอามาคิดค่าเสื่อมราคาในอัตรา 40% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือ โดยทยอยหักภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา

 • ค่าระบบและอุปกรณ์ที่สนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

           สำหรับร้านค้านิติบุคคล และ SMEs ที่ใช้ระบบ POS ในการคิดเงินค่าสินค้าและบริการ สามารถเอาเงินลงทุนในระบบ POS ทั้งค่าอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าพัฒนาระบบ ค่าบริการระบบคลาวด์และระบบที่เกี่ยวกับ e-Tax Invoice และ e-Receipt ต่าง ๆ รวมถึงระบบที่เกี่ยวกับ Withholding Tax จากผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ (Software) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เฉพาะในส่วน ที่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

 • ค่าเสื่อมอาคาร โรงงาน

           อาคาร โรงงาน ที่เป็นสถานที่ประกอบการก็สามารถเอามาคิดค่าเสื่อมได้ ในราคาอัตรา 25% ของมูลค่าต้นทุน มูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักได้ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี

 

           ค่าเสื่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักร

           เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรเป็นอีกหนึ่งต้นทุนการผลิตที่มีค่าลดลงตามกาลเวลา สามารถเอามาคิดค่าเสื่อมราคาได้ ด้วยอัตรา 40% ของมูลค่าต้นทุน ส่วนมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี นับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา

 

           ค่าจ้างงานผู้สูงอายุ

           เพื่อส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ผู้สูงอายุ เลยสนับสนุน SMEs ที่จ้างงานผู้สูงอายุ โดยสามารถเอาค่าจ้างผู้สูงอายุมาเป็นรายจ่ายของนิติบุคคลได้ โดยสามารถหักเป็นรายจ่ายได้ถึง 2 เท่า แต่พนักงานที่จัดว่าเป็นผู้สูงอายุต้องมีเงื่อนไขดังนี้

 • มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นลูกจ้างบริษัทอยู่ก่อนแล้วหรือขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
 • ค่าจ้างจะต้องไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท
 • มีการจ้างงานผู้สูงอายุไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด
 • ผู้สูงอายุต้องไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จ้างหรือบริษัทในเครือ

 

           ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง

           สำหรับ SMEs ที่มีการส่งพนักงานไปฝึกอบรม หรือจัดการอบรมเผื่อพัฒนาศักยภาพของลูกจ้าง สามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาเป็นรายจ่ายที่ลดหย่อนภาษีได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

กรณีส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม

 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเช่น ค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน รวมถึงค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางที่สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมเรียกเก็บจากบริษัท
 • มีใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม
 • กำหนดเงื่อนไขให้เข้าทำงานหลังศึกษาหรือฝึกอบรมเสร็จ
 • จัดทำรายงานหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

กรณีฝึกอบรมให้ลูกจ้างของตนเอง

 • เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาแรงงานหรือฝีมือของลูกจ้าง ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน
 • ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกิจการ
 • ต้องจัดทำทะเบียนลูกจ้างเพื่อเป็นหลักฐานการทำงาน
 • กำหนดเงื่อนไขให้เข้าทำงาน
 • อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกอบรมต้องกำหนดขนาดและคุณสมบัติ เพื่อมิให้ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการตามปกติของบริษัท

 

           เงินบริจาค

           งานบริจาคที่ทางนิติบุคคล SMEs บริจาคให้กับองค์กร มูลนิธิ หรือที่อื่น ๆ ก็สามารถเอามาใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่มีเงื่อนไขดังนี้

 • บริจาคให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถนำมาหักรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนเงินหรือมูลค่าที่บริจาค แต่ต้องไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย
 • บริจาคให้กับสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ, เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพสูง ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีสามารถนำมาหักรายจ่ายได้ 2 เท่า แต่ต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล
 • บริจาคให้กับกองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวม 4 กองทุน สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค เมื่อรวมกับรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา และรายจ่ายที่กำหนดแล้วต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย

           จะเห็นได้ว่าโอกาสเพิ่มรายได้มีอยู่เสมอ คนทำธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งหลาย ลองนำคำแนะนำเรื่องการลดหย่อนภาษีด้านบนไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของคุณดู เพื่อครั้งต่อไปที่ต้องเสียภาษี จะได้จ่ายภาษีน้อยลงกัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

[COVID-19] ขยายเวลายื่นภาษี เยียวยาผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด

กรมสรรพากร ขยายเวลายื่นภาษีพร้อมงัดมาตรการสนับสนุนหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

ค่าปรับสำหรับผู้ที่ยื่นภาษีล่าช้า

เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์การเสียภาษี ต้องยื่นภาษีหรือเปล่า

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023เจ้าของกิจการต้องรู้! อัปเดตวิธีการ ลดหย่อนภาษี สำหรับนิติบุคคล 2564

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top