ภาวะผู้นำกับการทำงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ภาวะความเป็นผู้นำไม่ใช่สิ่งที่จะมีอยู่ในคนที่หัวหน้าเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่สามารถมีอยู่ในทุก ๆ คน เพราะความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างมาก ส่วนความเป็นผู้นำที่มีประโยชน์ต่อการทำงานมีดังนี้

1. ความเชื่อมั่น

          เมื่อเกิดความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว ในการทำงานก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชื่อมั่นเป็นส่วนช่วยที่สำคัญด้วย ความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง และเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความเชื่อมั่นเป็นทั้งความมั่นคง มั่นใจในการทำงาน อีกทั้งยังต้องเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำงานให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย

2. ทำงานอย่างเป็นระบบ

          การทำงานอย่างเป็นระบบไม่เพียงเป็นการสื่อให้ เห็นถึงความเป็นคนที่มีการคิดวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนเท่า นั้น ยังแสดงออกถึงความเป็นคนที่มีความสามารถในการแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน และสามารถปรับเอาความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะการทำงานไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้

3. ทำงานเต็มความสามารถ

          การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงจะต้องทำงานอย่างเต็มความสามารถของเราเท่านั้น แต่ยังต้องเอาความเชี่ยวชาญและทักษะที่เต็มเปี่ยมมาใช้ด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างเต็มที่ การที่เราทำงานอย่างเต็มความสามารถและตั้งใจทำนั้น จะทำให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะประสานงานกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ เพื่อให้งานที่เราทำเดินไปข้างหน้าได้อย่างสะดวกด้วย

4. ตัดสินใจได้ดี

ภาวะผู้นำกับการทำงาน          การตัดสินใจได้ดีย่อมแสดงถึงความเป็นคนที่ สามารถในการแก้ไขปัญหาและนำพาไปสู่ทางออกได้อย่างดี ความสามารถในการทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสะท้อนถึงการมองการณ์ไกลอย่างมีไหวพริบ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการแก้ปัญหา อีกทั้งการจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ จะช่วยทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างอย่างเด็ดขาดทันท่วงที โดยจะมีประโยชน์ต่อการทำงานในการทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดนั่น เอง

5. มีแรงกระตุ้นในการทำงาน

          การเป็นคนที่มีแรงกระตุ้นในการทำงาน หรือเป็นคนที่มีไฟในการทำงานอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นมองเห็น ว่าเราเป็นคนที่พร้อมจะทำงาน และพร้อมที่จะมุ่งไปข้างหน้า หวังความก้าวหน้าในการทำงานให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ต้องการที่จะสร้างสรรค์งานและความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นนั่นเอง

บทความยอดนิยม
ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 400 บาท อันดับที่ 1-100​ ลำดับที่ 1-50 ชื่อ-สกุล ลำดับที่ 51-100 ชื่อ-สกุล......
กรุงเทพฯ 1 สิงหาคม 2565 – ซีค (SEEK) บริษัทต้นสังกัดของ จ๊อบส์สตรีท  (JobStreet)......
Startup (สตาร์ทอัพ) เป็นชื่อเรียกของธุรกิจหรือองค์กร ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการด้วยคนเพียงไม่กี่คน โดยในช่วงเวลาสองถึงสามปีท...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top