ทำอย่างไรให้พนักงานรักองค์กร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          การที่องค์กรมีพนักงานที่รักและผูกพันกับองค์กรนั้นมีข้อดีหลายประการ อาทิ พนักงานมีความต้องการที่จะทุ่มเททำงานหนักเพื่อองค์กรที่เขารัก เพื่อให้องค์กร มีผลผลิตและผลกำไรเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ด้วย

          แต่จากการวิจัยพบว่า พนักงานที่รักและผูกพันกับองค์กรจริง ๆ มีเพียง 29% เท่านั้น นับเป็นสถิติที่น่าตกใจสำหรับ HR และผู้บริหารองค์กรมากทีเดียว เป็นเหตุ ให้หลายองค์กรต้องย้อนกลับมาคิดว่าแล้วองค์กรของตนล่ะ มีพนักงานที่รักองค์กร มากแค่ไหน และจะทำอย่างไรให้องค์กรเป็นที่รักของพนักงาน

          สำหรับพนักงานแล้ว สิ่งที่พวกเขาต้องการจากองค์กรไม่ได้มากมายอะไร เมื่อเทียบกับสิ่งที่องค์กรจะได้จากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานที่รักองค์กรอย่างแท้จริง

  • ให้ความสำคัญกับงานของพวกเขา พนักงานอยากให้หัวหน้าหรือผู้บริหารเห็นคุณค่าของงานที่พวกเขาทำ แสดงความคิดเห็น ชื่นชมในผลงานและความสำเร็จ ของ พวกเขา รวมถึงให้ความสะดวกในการทำงานต่าง ๆ เช่น จัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ปล่อยให้พวกเขาทำงานไปตามมีตามเกิดอย่างขาดการเอาใจใส่ดูแล
  • อยู่อย่างมีสิทธิ์มีเสียงในองค์กร นอกจากคุณค่าในตัวงานแล้ว พวกเขาก็ต้องการคุณค่าในตนเองเช่นกัน องค์กรควร ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาด้วย เพื่อให้เกียรติและแสดงให้เห็นว่า พวก เขามีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง
  • มีทิศทางที่ชัดเจนในการทำงาน พนักงานต้องการความชัดเจนเพื่อสามารถทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องตาม เป้าหมายขององค์กรได้ ผู้บังคับบัญชาจึงควรชี้แจงถึงเป้าหมายของงาน และความ คาดหวังที่มีต่อพนักงานให้ชัดเจน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลงานอย่าง ใกล้ชิดโดยไม่ปล่อยให้พนักงานทำงานอย่างเคว้งคว้างไม่รู้ว่าเดินมาถูกทาง หรือไม่ มารู้ตัวอีกทีก็ตอนประเมินผลงานแล้ว ซึ่งส่งผลต่อความศรัทธาที่พนักงานมีให้กับผู้บังคับบัญชาของพวกเขาอย่างมาก
  • มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน คนทำงานทุกคนย่อมต้องการความก้าวหน้า หากเขาทำงานแล้วมองไม่เห็นโอกาสเติบโต เขาย่อมต้องมองหาโอกาสใหม่ ในที่ทำงานใหม่ เพราะฉะนั้นองค์กรควรส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอยู่เสมอ เพื่อสร้างโอกาสให้เขา ได้เติบโตในสายงานของพวกเขา
  • ทีมเวิร์กดี ความสัมพันธ์ราบรื่น การทำงานอย่างมีความสุข ปัจจัยที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งคือสัมพันธภาพในการทำงาน ทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วย กันเอง และระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา ต้องทำงานประสานกันให้ความร่วมมือต่อกันเป็นอย่างดี งานจึงจะสำเร็จ อย่างราบรื่น หากสัมพันธภาพไม่ราบรื่น นั่นหมายถึงใจที่ไม่เต็มร้อยต่อการทำงานและต่อองค์กรด้วยเช่นกัน
  • สวัสดิการดี คุณภาพชีวิตดี หากองค์กรมีสวัสดิการดี ดูแลพนักงานดี พนักงานก็รักและเลือกที่จะอยู่กับองค์กรแม้เงินเดือนจะน้อยกว่าที่อื่นก็ตาม นั่นหมายความว่า ค่าตอบแทนไม่ใช่เหตุผลที่สำคัญที่สุด แต่พนักงานต้องการการดูแลที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไป
  • ทำให้พนักงานรักองค์กรองค์กรมีชื่อเสียงในทางที่ดี เมื่อใดก็ตามที่องค์กรชั้นนำประกาศรับสมัครพนักงาน ผู้คนจำนวนมากจะหลั่งไหลไปสมัคร สอบแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอา ตาย ทั้ง ๆ ที่รับเพียงไม่กี่ตำแหน่ง ไม่กี่อัตราเท่านั้น นั่นเป็นเพราะองค์กรของเขามีความน่าเชื่อถือสูง มีชื่อเสียงในทางที่ดี มีความมั่นคง และเมื่อเข้าไปเป็นพนักงานของเขาได้แล้ว โอกาสที่จะลาออกมานั้นน้อยมาก ดังนั้น การสั่งสมชื่อเสียงที่ดี ของบริษัทจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้พนักงานรักและผูกพันต่อองค์กร

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top