ขั้นตอนการวางแผนประเมินผลงานประจำปี

          หัวหน้างานควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนการประเมินผลงานประจำปี ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านการทำงาน ข้อดี ข้อเสีย และพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคน อาจเตรียมเอกสารหรือแผนงานที่ผ่านมาไว้ด้วย เพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบถึงผลการทำงานอย่างชัดเจน

          ขั้นตอนการประเมินผลงานประจำปี

  1. แจ้งกำหนดการประเมินผลงาน ควรแจ้งวัน เวลาและข้อมูลที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนประเมินผลงานให้พนักงานทราบ
  2. ควรกล่าวคำทักทาย และพูดคุยเรื่องทั่วไปเพื่อลดความตึงเครียดก่อนเข้าสู่การประเมินผลงาน
  3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ควรชี้แจ้งวัตถุประสงค์ แผนการทำงาน และเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ในปีถัดไปให้พนักงานทราบ
  4. ให้พนักงานประเมินตัวเอง ในปีที่ผ่านมา เช่น ผลงานเด่น ข้อควรปรับปรุง ความคิดเห็นต่อองค์กร อุปสรรคที่พบ เป็นต้น
  5. หัวหน้างานควรสรุปผลการประเมินให้พนักงานทราบ ถึงข้อดี ข้อเสีย สิ่งที่ควรพัฒนาและปรับปรุงอย่างชัดเจน
  6. ประเมินผลงานประจำปีเปิดโอกาส ให้พนักงานสอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
  7. แสดงความขอบคุณ ในความมุ่งมั่น และความทุ่มเทในการทำงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกน้องมีกำลังใจทำงานในปีต่อไป

          การประเมินผลงานประจำปีนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน เมื่อทุกคนในองค์กรเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วย่อมส่งผลดีต่อความเจริญ ก้าวหน้าขององค์กรต่อไป