yan wal yun corporation group co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ (HSK 5 ขึ้นไป)
  • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Manager- International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
  • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  ตลิ่งชันมากกว่า THB 160K /เดือน
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • บัญชีลูกหนี้
  • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • กระทบยอดรายการกับบัญชี
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  ระยองTHB 45K - 55K /เดือน
  • ควบคุมการผลิต
  • ระบบมาตรฐานอาหาร FSSC 22000 , Halal
  • SAP,ERP,Excel
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Trade Marketing Supervisor

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีผลคะแนน TOEIC
  • มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า3ปี
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Director - Modern Trade

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • ดูแลภาพรวมกลุ่ม Modern Trade
  • กำหนดแผนการขายเชิงรุก
  • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Manager/Manager - Marketing Communication

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • ปริญญาตรีด้านการตลาด/มนุษยศาสตร์/นิเทศศาสตร์ หรือส
  • ประสบการณ์การทำงานทางด้านพัฒนาช่องทางการขาย Market
  • มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานโดยรวม
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Product Manager (Beverage & Sauce)

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • กำหนดโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับยอดขาย
  • การประชาสัมพันธ์สินค้า, โปรโมท ตามช่องทางสื่อ
  • ผลักดันสินค้าให้มียอดขายที่มากขึ้น
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Manager/Manager - Export Document

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ทางด้าน Shipment
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Sales Manager - Food Service (HORECA )

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 5 - 7 ปีขึ้นไปในระดับ Manager - AEM
  • เคยมีประสบการณ์ผ่าน HORECA
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Manager - Product

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • Product management
  • Develop marketing plan
  • Evaluate trade and consumer promotions
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Representative (Zone CLMV)

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศ CLMV ได้
  • มีคะแนน Toeic 700+
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน บัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป