yan wal yun corporation group co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Manager - Key Account (Modern Trade)

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
  • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
  • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะการสื่อสาร
  • มีความอดทน มีใจรักงานบริการ
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์การทำงานในสาขาเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel ได้ในระดับดี
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ
  • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้ Microsoft office พื้นฐานได้ เช่น Pivot
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Manager- International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
  • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ (HSK 5 ขึ้นไป)
  • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ดูแลเขตการขายทุกภาค
  • กำหนดแผนการขายเชิงรุก
  • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Manager - Product

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • Product management
  • Develop marketing plan
  • Evaluate trade and consumer promotions
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Supervisor - Corporate Finance

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน
  • สามารถอดทนต่อภาวะความกดดันได้ มีความละเอียด รอบคอบ
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 35K - 45K /เดือน
  • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • มีความรู้ในระบบ ISO 45001
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป