yan wal yun corporation group co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Manager - Modern Trade

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
  • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
  • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ (HSK 5 ขึ้นไป)
  • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Supervisor - Corporate Finance

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน
  • สามารถอดทนต่อภาวะความกดดันได้ มีความละเอียด รอบคอบ
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน บัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Manager/Manager - Export Document

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ทางด้าน Shipment
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้