von bundit co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
  • ผ่านงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี