the minor food group public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Minor Hotel Group Limited (Minor Food)'s banner
  Minor Hotel Group Limited (Minor Food)'s logo
  นครราชสีมา
  • จัดตารางการทำงานของพนักงาน
  • ควบคุมการรับ การจัดเก็บ การจ่าย
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพอใช้