thai beverage public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • company secretary
  • เลขานุการบริษัท
  • งานประชุม งานกำกับดูแล
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
  • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
  • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  Senior BU Application Support

  Thai Beverages Public Company Limited
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานตรง 4 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้พิ้นฐานทางเกี่ยวกับขบวนการทางธุรกิจ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  IT Business Analyst Associate (HR System)

  Thai Beverages Public Company Limited
  คลองเตย
  • Business Analyst/System Analyst Experienced
  • Strong background in getting requirement &analysis
  • Data migration planning, Test planning, Exceute
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  Organization Development Senior Associate

  Thai Beverages Public Company Limited
  คลองเตย
  • 2+ years of consulting experience
  • Have HR experience in employee engagement or OD
  • Fluency in spoken and written English is a must
  Thai Beverage Can Ltd.'s banner
  Thai Beverage Can Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • Bachelor's /Master Degree of energy
  • Good command in English (TOEIC score 550 up)
  • Knowledge and skill of Automation, PLC.
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  Senior Web Developer

  Thai Beverages Public Company Limited
  จตุจักร
  • ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มี ปสก.พัฒนา Web Application อย่างน้อย 3-4 ปี
  • มีความเข้าใจด้าน Web Application เป็นอย่างดี
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  จตุจักรTHB 20K - 35K /เดือน
  • การจัดการระบบขนส่งและมีกลยุทธ์ในการจัดสายส่งสินค้า
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป การจัดการสินค้าและโลจิสติกส์
  • มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี

  Senior Business Analysis Officer - ThaiDrinks

  Thai Beverages Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • B.A. in Finance, Economics, Accounting, Statistics
  • Experience in business planning and analysis field
  • Good command of English
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  Organization Design Senior Associate

  Thai Beverages Public Company Limited
  คลองเตย
  • 3-5 years experiences in organization development
  • Experience in SAP or other system implementation
  • Good command of spoken & written English
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  ๋Junior SAP Support Consultant

  Thai Beverages Public Company Limited
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์สนับสนุนโปรแกรมระบบ SAP อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  Assistant Marketing Manager - Food and Restaurant

  Thai Beverages Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • 3+ years professional experience in marketing
  • Experienced in Food and Restaurant a strong plus
  • Good command of English
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • มีความรู้ด้านงบประมาณ ภาษีและมาตรฐานบัญชี
  • สามารถใช้ระบบ SAP ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ธุรกิจด้าน FMCG
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Market Research / Consumer Insight / Brand Insight
  • Brand Health tracking/ Brand positioning
  • Excellent presentation skill in English
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  ชลบุรีTHB 45K - 55K /เดือน
  • ดูแลการขาย Wholesales & OMT พื้นที่ภาคตะวันออก
  • พัฒนาและขายช่องทางการขายพิเศษพื้นที่ภาคตะวันออก
  • ดูแลและรับผิดชอบทีมงานขาย
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมหาชน
  • จัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
  • ประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง HORECA
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
  • ประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง HORECA
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
  • ประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง HORECA
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  Senior Budget Analyst - CVM/Senior Budget Analyst

  Thai Beverages Public Company Limited
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/โท สถิติ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • วิเคราะห์งบประมาณ การเงินและบัญชี
  • มีประสบการณ์จากธุรกิจ FMCG
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  Sr. Finance Associate - Budget Planning (Vietnam Based)

  Thai Beverages Public Company Limited
  ต่างประเทศ
  • BA in Accounting or BA in Finance
  • 3-5 years experiences in Financial Budgeting
  • Fluency in the English Language is a must
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo

  Sales Capability Specialist

  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)
  บางเขนTHB 30K - 45K /เดือน
  • Sales Capability
  • ออกแบบกระบวนการการพัฒนาทีมขาย
  • ออกแบบหลักสูตรและวางแผนการสอน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  ภาคใต้จังหวัดอื่น
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์
  • ป.ตรี ขาย/ตลาด/ธุรกิจ/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  ภูเก็ต
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์
  • ป.ตรี ขาย/ตลาด/ธุรกิจ/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  สุพรรณบุรี
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์
  • ป.ตรี ขาย/ตลาด/ธุรกิจ/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • HCD HRD
  • People Develop
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์
  • ป.ตรี ขาย/ตลาด/ธุรกิจ/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
  ถัด ไป