teka construction public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  เมืองนนทบุรีTHB 35K - 70K /เดือน
  • เลขานุการบริษัท
  • Company Secretary
  • -
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  เมืองนนทบุรีTHB 35K - 70K /เดือน
  • มีทักษะในการการจัดทำรายงานนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • วิเคราะห์และบริหารจัดการงบประมาณขององค์กร