summit chugoku seira co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • ชายหรือหญิง อายุ 28-35 ปี
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสายการผลิต
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
  • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
  • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP
  Summit Capital Leasing Co., Ltd.'s banner
  Summit Capital Leasing Co., Ltd.'s logo

  Collection Management (OA) - Management Level

  Summit Capital Leasing Co., Ltd.
  บางรัก
  • Experience in OA Management
  • Strong knowledge in hire purchase product
  • Strong relationship, and team management
  Summit Capital Leasing Co., Ltd.'s banner
  Summit Capital Leasing Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
  • ทักษะการสื่อสารที่ดี
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี