sonoma co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  SONOMA CO., LTD.'s banner
  SONOMA CO., LTD.'s logo
  ชลบุรีTHB 70K - 90K /เดือน
  • โอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านงานหน้าสนามอย่างน้อย 10 ปี
  • สามารถวางแผนงาน ตรวจสอบ จัดงานหน้าสนามให้ลุล่วงได้