sky tower public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Sky Tower Public Company Limited's banner
  Sky Tower Public Company Limited's logo
  มีนบุรีTHB 30K - 35K /เดือน
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  • มีประสบการณ์ทางด้านต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  Sky Tower Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • อายุ 28 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการเงิน 3 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
  • สามารถวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสดได้