siamgas and petrochemicals public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Lion Corporation (Thailand) Limited's banner
  Lion Corporation (Thailand) Limited's logo
  ชลบุรี
  • วางแผนการตรวจเช็คทรัพย์สิน
  • ตรวจนับสินทรัพย์
  • ทำรายงานทรัพย์สินเสนอผู้บริหาร
  Samanea Bangna Limited's banner
  Samanea Bangna Limited's logo
  บางเสาธงTHB 30K - 70K /เดือน
  • Holders of ACCA or CIA certificates are preferred.
  • language skills in English or Chinese.
  • xperience in auditing or accounting field.
  Sharp Appliances (Thailand) Limited's banner
  Sharp Appliances (Thailand) Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ปริญญาตรี หรือมากกว่า สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับทรัพย์สิน 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
  Aurora Design Co., Ltd.'s banner
  Aurora Design Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี AR 1 ปีขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์ Internal Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Chok Chai Starch Co., Ltd.'s banner
  Chok Chai Starch Co., Ltd.'s logo
  ภาคกลางจังหวัดอื่น
  • มีประสบการณ์คุณภาพด้านอาหาร (GMP)
  • มีทักษะด้านการบริหารทีม
  • การประสานงานประสานงานกับลูกค้า