secretary
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 71 jobs
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo

  Company Secretary Manager

  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)
  Klongtoey
  • รับผิดชอบประสานงาน จัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  • การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ
  • Company Secretary, Affairs
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s banner
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s logo
  Klongluang
  • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
  • ร่วมทีมศักยภาพสูง
  • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • 3 ears of experience as company secretary
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทมหาชน
  • จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • 3 ears of experience as company secretary
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทมหาชน
  • จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
  Next