samsung life insurance thailand public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • Accounting for the insurance industry
  • Minimum 2 years finance and accounting experience
  • Bachelor Degree
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • Experience 5 Years working in IT Infrastructure
  • Advanced Knowledge for IT Infrastructure
  • Network,Antivirus & Patching,DLP Mcafee, etc.
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • สามารถประเมินความเสี่ยงได้
  • มีความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต
  • มีประสบการณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบสินไหม 2 ปีขึ้นไป
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • Bachelor’s Degree in financial accounting.
  • 3 years of experience in internal / external audit
  • Experience in life insurance will be advantage.
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ติดต่อประสานงานการขออนุมัติผลิตภัณฑ์จาก OIC
  • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกเสนอขายผลิตภ