ritta co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Male/ Female age between 24 -35 years old
  • Bachelor's degree Civil Engineer
  • 1-3 years experience in project management
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  ลาดกระบัง
  • สรุปผลการประเมินและสอบถามระบบควบคุมภายใน
  • จัดทำรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน
  • ให้คำปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo

  Senior Design Manager

  Ritta Co., Ltd.
  ลาดกระบัง
  • Good command of spoken & written English
  • Masters Degree in Structural Engineering
  • Good knowledge in civil and structure design
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  ลาดกระบัง
  • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านพัฒนาบุคลากร
  • จัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
  • จัดทำ Competency ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท