ptt polymer marketing company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 จาก 28 ตำแหน่งงาน
  PTT Digital Solutions Company Limited's banner
  PTT Digital Solutions Company Limited's logo
  จตุจักร
  • IT Recruiter , Human Resource Officer
  • Adaptive , proactive , Fast learner , team player
  • IT Knowledge , IT Project , HR strategy
  PTT Digital Solutions Company Limited's banner
  PTT Digital Solutions Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Join ERP assessment project as a CO consultant
  • SAP ECC6.0 and/or S/4 HANA
  • Needs to be pro-active, flexible working
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : วิศวกรรมโลจิสติกส์ /โลจิสติกส์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ต้องมีประสบการณ์การใช้งานระบบการบริหารรถขนส่ง TMS
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การตลาด /บริหารธุรกิจ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • Marketing experience with QSR/food service/ FMCG
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2- 3 ปี
  • ปสก. พัฒนา ควบคุมและดำเนินการ รับ,เก็บ,จ่าย
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิต
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป :การบัญชี /ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ปสก.การจัดทำและวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป:การบัญชี/การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีก
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : โลจิสติกส์ /วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ป.โท: บริหารธุรกิจ/สังคมศาสตร์/การจัดการ/รัฐศาสตร์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • มีประสบการณ์งานวิเคราะห์และวางแผนหรือจัดทำกลยุทธ์
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยีทางอาหาร
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน R&D
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s banner
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานและก๊าซธรรมชาติ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s banner
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านพัฒนา Web Application, Database
  • มีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ