production
  Suggestions will appear below the field as you type
  961-990 of 1,928 jobs
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s logo
  Phrapradaeng
  • ประสบการณ์ 3 ปี ในตำแหน่ง SA
  • ประสบการณ์การบริหารโครงการ และบริหารผู้ใต้บังคับชา
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้าน Programmer
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s logo
  Chiang Mai
  • มีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • สามารถแก้ปัญหาได้ตามสถานการณ์
  • มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตัวเอง
  Prev
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)