pcl holding co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  PCL Holding Co., Ltd.'s banner
  PCL Holding Co., Ltd.'s logo
  บางบัวทอง
  • ติดตั้ง และซ่อมบำรุง เครื่องมือแพทย์
  • ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาพิเศษ
  PCL Holding Co., Ltd.'s banner
  PCL Holding Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคนิคการแพทย์
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3ปี
  • มีความรู้พื้นฐานในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์
  PCL Holding Co., Ltd.'s banner
  PCL Holding Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • Inventory management, Fix asset
  • cost and budget forecast.
  • Cost Accounting