nanda trade co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  สวนหลวง
  • ปริญญาตรีถึงปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์งานธุรกิจF&B, สินค้า Trading