millimed co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Millimed Co., Ltd.'s banner
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  เชียงราย
  • IT
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน IT
  • เจ้าหน้าที่ IT
  Millimed Co., Ltd.'s banner
  Millimed Co., Ltd.'s logo

  Programmer

  Millimed Co., Ltd.
  เชียงราย
  • กระบวนการบริหารจัดการควบคุมด้านสารสนเทศ
  • การประกันความเชื่อถือได้ของระบบงาน
  • การวางแผนปฏิบัติในการกอบกู้ระบบไอที