meta corporation public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Meta Corporation Public Company Limited's banner
  Meta Corporation Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี / การเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • ตรวจสอบและอนุมัติรายการปรุบปรุงบัญชี
  Meta Corporation Public Company Limited's banner
  Meta Corporation Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Technology Office)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Technology Office)'s logo

  SEO Lead / Technical SEO Manager

  Central Retail Corporation Ltd. (Central Technology Office)
  บางรัก
  • 5+ years of SEO–experience
  • Worked with "large and heavy" websites
  • Microsoft Excel Skills