jaymart mobile co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 41 ตำแหน่งงาน
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ลำปาง
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ภาคกลางจังหวัดอื่น
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ชลบุรี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ระดับบังคับบัญชา 1 – 3 ปี
  • รักงานขาย งานบริการ ติดตามความทันสมัยของสินค้า IT
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ลาดพร้าว
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  บางพลี
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ปากเกร็ด
  • จบวุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์บริหารงานขายหรือผู้จัดการร้าน 3 ปีขึ้น
  • อดทน ,มนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ ,มีความรับผิดชอบ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ขอนแก่น
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • รักงานบริการ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  บางขุนเทียน
  • จบวุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์บริหารงานขายหรือผู้จัดการร้าน 3 ปีขึ้น
  • มีบุคคลค้ำประกัน
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  บางพลี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ระดับบังคับบัญชา 1 – 3 ปี
  • รักงานขาย งานบริการ ติดตามความทันสมัยของสินค้า IT
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  เพชรบุรี
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social
  • หากเคยขายมือถือ Brand Apple มาก่อนจะพิจารณา
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  มีนบุรี
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social
  • หากเคยขายมือถือ Brand Apple มาก่อนจะพิจารณา
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ยานนาวา
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social
  • หากเคยขายมือถือ Brand Apple มาก่อนจะพิจารณา
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิด
  • หากมีประสบการณ์ผ่านงานขายด้านมือถือ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  เชียงใหม่
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  บางขุนเทียน
  • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
  • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  บางใหญ่
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิด
  • รักงานบริการ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ตาก
  • การศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  สะพานสูง
  • จบการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านงานประสานงาน , Internal Memo
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ห้วยขวาง
  • การศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  บางแค
  • การศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ยานนาวา
  • การศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  อยุธยา
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ชลบุรี
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ลาดกระบัง
  • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ระดับบังคับบัญชา 1 – 3 ปี
  • รักงานขาย งานบริการ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ชลบุรี
  • จบวุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานขายหรือผู้จัดการร้าน 3 ปีขึ้นไป
  • อดทน,มนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ลาดกระบัง
  • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ระดับบังคับบัญชา 1 – 3 ปี
  • รักงานขาย งานบริการ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ภาคเหนือจังหวัดอื่น
  • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาพิเศษ
  • บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ประเวศ
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.ปลาย หรือ ปวส ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการขาย จะพิจารณาพิเศษ
  • โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  ถัด ไป