insurance
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 191 jobs
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการด้านงานสนับสนุนช่องทางการขายผ่านธนาคาร
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงาน
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการด้านงานสนับสนุนช่องทางการขายผ่านธนาคาร
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงาน
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการเงิน
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงาน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการด้านงานสนับสนุนช่องทางการขายผ่านธนาคาร
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงาน
  Generali Life Assurance (Thailand) PCL.'s banner
  Generali Life Assurance (Thailand) PCL.'s logo

  Insurance Support

  Generali Life Assurance (Thailand) PCL.
  • Insurance Agency Licenses
  • Sales coordinator, Sales Support in Bank/Finance
  • เจ้าหน้ามี่สินเชื้่อ เจ้าหน้าที่อาวุโส
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  • ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการเจรจา และทักษะภาษาอังกฤษที่ดี
  • สินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's logo
  • มีประสบการณ์ตรง
  • เคยผ่านงานด้านการประกันภัย
  • ชอบการเรียนรู้
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)