globlex securities co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Globlex Securities and Globlex Group's banner
  Globlex Securities and Globlex Group's logo
  ปทุมวัน
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ 0 – 5 ปี
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Globlex Securities and Globlex Group's banner
  Globlex Securities and Globlex Group's logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ 0 – 5 ปี
  • สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี