electronic transactions development agency etda
  Suggestions will appear below the field as you type
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s banner
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s logo
  ห้วยขวาง
  • สนใจเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน e-transactions
  • มีทักษะในการสรุปประเด็น วิเคราะห์ เขียนรายงาน
  • ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  ห้วยขวาง
  • ตรวจสอบธุรกิจ ให้ใบอนุญาต ประเมินความเสี่ยงธุรกิจ
  • ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • สนใจเรียนรู้งานใหม่ ๆ และยืดหยุ่น
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  ห้วยขวาง
  • TOEIC 850/IELTS 6.0/TOEFL IBT 75 ขึ้นไป
  • จบวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ประชุม สัมมนาระหว่างประเทศ
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo

  Legal Officer (junior)/นิตกร

  Electronic Transactions Development Agency / ETDA
  ห้วยขวาง
  • Digital Law
  • กำกับดูแลธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง e-Transaction
  • ปรับปรุงพัฒนากฎหมาย
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo

  Senior Legal Officer/นิติกรชำนาญการ

  Electronic Transactions Development Agency / ETDA
  ห้วยขวาง
  • ร่างกฎหมาย
  • Digital Law
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันกลุ่มพนักงานและครอบครัว
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  ห้วยขวาง
  • ตรวจสอบธุรกิจ ให้ใบอนุญาต ประเมินความเสี่ยงธุรกิจ
  • ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • สนใจเรียนรู้งานใหม่ ๆ และยืดหยุ่น