dhanarak asset development co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Dhanarak Asset Development Co., Ltd.'s banner
  Dhanarak Asset Development Co., Ltd.'s logo
  หลักสี่
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน
  • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
  Dhanarak Asset Development Co., Ltd.'s banner
  Dhanarak Asset Development Co., Ltd.'s logo
  หลักสี่
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา ด้านการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบ
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี