dailitech co. ltd. head office
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ชอบเรียนรู้งานเกี่ยวกับทางด้านไอที
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบัญชีหรือการเงิน
  • มีความรู้พื้นฐานในระบบบัญชี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ชอบทำงานเกี่ยวกับทางด้าน HR
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน