crossover technology co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Huaykwang
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร
  • มีความรับผิดชอบ
  Huaykwang
  • สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ดี
  • มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้คล่อง เช่น Ms.Office