bionet asia co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • ปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบความถูกต้องของ equipment
  • มีประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
  • เป็นผู้ดูแลความพร้อมด้านคุณภาพและบำรุงรักษา