berli jucker public company limited bjc
  Suggestions will appear below the field as you type
  Berli Jucker Logistics Limited.'s banner
  Berli Jucker Logistics Limited.'s logo
  Bangkok Area - SamutprakarnTHB 55K - 120K /month
  • มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ 5-10 ปี ขึ้นไป
  • อายุตั้งแต่ 36 - 48 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล จัดหาซัพพลายเออร์
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo

  Company Secretary Manager

  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)
  Klongtoey
  • รับผิดชอบประสานงาน จัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  • การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ
  • Company Secretary, Affairs
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนการอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ปสก.ด้านวางแผนควบคุมการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO9001, BRC
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาปริญญาตรี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่