หัวหน้าฝ่ายการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  SHARICH HOLDING CO., LTD.'s banner
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน
  • ปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน หรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป