ผู้ช่วยด้านกฎหมาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Thailand Arbitration Center's banner
  Thailand Arbitration Center's logo
  วัฒนาTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย/การอนุญาโตตุลาการ
  • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ
  PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.'s banner
  PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.'s logo
  บางรัก
  • ได้ใช้ความสามารถด้านบัญชีและการเงินเต็มที่
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ มีประกันสุขภาพกลุ่ม
  • มีประสบการณ์หรือเคยทำงานใน Industry ด้าน Property
  Xspring Capital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ร่างสัญญาทางธุรกิจ
  • ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ให้ความเห็น คำแนะนำแก่หน่วยงานภายใน