บริษัทหลักทรัพย์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 59 ตำแหน่งงาน
  Krungsri Capital Securities Public Company Limited's banner
  Krungsri Capital Securities Public Company Limited's logo
  สาทร
  • IC Complex 1 (P1+P2+P3) หรือ IC Complex 2 (P1+P2)
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน
  • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • Settlement Process ด้านสิทธิประโยชน์และหลักทรัพย์
  • บริหารจัดการกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการรับฝากทรัพย์สิน
  • บริหารโครงการ Project Initiative & Lean Project
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
  • มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล
  • มีความรู้และเข้าใจงบการเงิน เข้าใจกลไกในภาคตลาดทุน
  G Capital Public Company Limited's banner
  G Capital Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของบริษัท
  • มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
  • ผ่านการทำงานจากบริษัท มหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • Equity Fund Manager
  • CFA or CISA at least level I with Fund License
  • Good English Communication
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • Good team working
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  Royal Plus Public Company Limited's banner
  Royal Plus Public Company Limited's logo
  บางขุนเทียน
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหาร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์4 ปีในการทำงานด้านเลขานุการบริษัท
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหาร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์4 ปีในการทำงานด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s banner
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี/โทการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินอย่างน้อย 2 ปี
  • ร่างเอกสาร ยื่นจัดตั้ง และจดทะเบียนกองทุน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • คำนวณและยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน
  • ควบคุมคำสั่งลงทุน
  • IC Single License, CFA, CISA
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • กำกับดูแลกระบวนการการลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
  • มีความรู้เข้าใจทำงานร่วมกับ บลจ. ธปท. กลต.
  • IC Single License, CFA, CISA
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน derivatives product
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี ขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • มีพื้นฐานความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Land and Houses Public Company Limited's banner
  Land and Houses Public Company Limited's logo
  สาทร
  • นักลงทุนสัมพันธ์
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • วิเคราะห์การลงทุน การบริหารการเงิน 5 - 10 ปี
  • ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ ประเมินคู่ค้า
  ถัด ไป