ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 จาก 28 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Sale Management : Assistant Manager - Manager

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • Design, maintain and monitor periodic reports
  • Track sales activities and performance
  • Developed dashboards reports on Power BI
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Data Analyst : Data Analytics

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • Bachelor’s degree or higher in Economics, Finance,
  • Experience with statistical programming languages
  • Newly Graduated or has experience between 1-3 year
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Programmer : JAVA / .Net / Golang

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • experience in C#, ASP.NET MVC, Web form, .NET Core
  • experience with Docker and Kubernetes.
  • Web service communication (REST, SOAP)
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
  • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Mobile Developer

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • Kotlin or Swift ,Java
  • computer science, software engineering
  • Develop,deploy mobile application (Android or iOS)
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Handle end-to-end recruitment & selection process
  • Coordinate & implement employer branding activity
  • Responsible for Recruitment Marketing
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  System Analyst - Investment System (M-SM)

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • Programmer, BA, SA, or implementing IT project
  • MVC, ASP, ASP.NET, C#, C++,
  • Understand of common SDLC or Agile development
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Saleforce Database Management : Consumer Finance

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • ออกแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของผู้แทนการตลาด
  • ออกแบบ ปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ
  • กำหนดสิทธิการใช้งานข้อมูล ความปลอดภัยของการใช้งาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Produce documents, reports and presentation
  • Organize meetings and prepared for those meetings
  • Coordinating and handling project activities
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเน้นผลิตภัณฑ์ Credit Life
  • พัฒนากระบวนการขายและทำรายการขาย
  • กำหนด Campaign และดำเนินการกิจกรรมการตลาด
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  HR System Specialist : HRIS/HR System Specialist : HRIS

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • 3 years’ experiences in HR Information System
  • Experience in SuccessFactors system
  • Experience in creating meaningful report dashboard