"Western Decor Corporation Co. Ltd."
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ Western Decor Corporation Co. Ltd.
  Western Decor Corporation Co.,Ltd.'s โลโก้ของ
  สาทร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 10 ปี
  • ภาษาอังกฤษ และ ตลาดหลักทรัพย์
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)