von bundit co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ von bundit co ltd
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
  • ผ่านงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3-10 ปีขึ้นไป
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • สามารถปิดงบและจัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและวิเคราะห์ต้นทุน
  • สามารถทำงาน 6วัน หยุดวันอาทิตย์ได้