von bundit co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ von bundit co ltd
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  สุราษฎร์ธานี
  • วางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับ ISO รับรองมาตรฐาน
  • ตรวจสอบกระบวนการคุณภาพ
  • ประสานงานระหว่างสายงาน ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  สุราษฎร์ธานี
  • ดูแลงานฝึกอบรมภาพรวม
  • สามารถวางแผนฝึกอบรม และทำ Training Roadmap
  • งานด้านฝึกอบรมโรงงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  สุราษฎร์ธานี
  • วุฒิปริญญาตประสบการณ์ด้านวิศวกรรม , บริหารจัดการ
  • มีความรู้กระบวนการผลิต ด้านการบริหาร กฎหมาย
  • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง ประสานงานดี