universal corp co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ universal corp co ltd
  System Corp Ltd.'s banner
  System Corp Ltd.'s logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ครุศาสตร์
  • มีประสบการณ์การขายสินค้าที่ใกล้เคียงอย่างน้อย 3 ปี
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  System Corp Ltd.'s banner
  System Corp Ltd.'s logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ครุศาสตร์
  • มีประสบการณ์ขายสินค้าที่ใกล้เคียงอย่างน้อย 10 ปี
  • มีค่าตอบแทนพิเศษ
  System Corp Ltd.'s banner
  System Corp Ltd.'s logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช่างกล,ไฟฟ้า,อุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง, ประกอบเครื่องจักรกล
  • มีค่าตอบแทนพิเศษ
  System Corp Ltd.'s banner
  System Corp Ltd.'s logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • ปริญญาตรี(วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า,อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ด้านการคัดเลือก ออกแบบ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีค่าตอบแทนพิเศษ