the thai bond market association
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ the thai bond market association
  The Thai Bond Market Association's banner
  The Thai Bond Market Association's logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์ในด้านการเงิน/การลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • วิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี